Εκπαίδευση στην Γεωμετρία της Ψυχής | 4o Level (2oς κύκλος)

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται απολύτως, χωρίς γραπτή άδεια του συγγραφέα, η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση, και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό, σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Course Instructor

Ζέτα Νικολάιτσουκ Ζέτα Νικολάιτσουκ Author

Μάθημα 1: 22 Αρχέτυπα της Ελληνικής μυθολογίας και 22 ενέργειες στη Γεωμετρίας της Ψυχής.

Μάθημα 2. Βιντεοσκόπηση από 22/4/24

Μάθημα 4. Ανάλυση Προγραμμάτων

Μάθημα 6: Στρατηγική Επιτυχίας και αποτυχίας